تقویم تعطیلات سفارت امریکا در دوبی ۲۰۱۸

تقویم تعطیلات سفارت امریکا در دوبی ۲۰۱۸

تقویم تعطیلات سفارت امریکا در دوبی ۲۰۱۸

January

New Year’s Day
Monday, January 01

Martin Luther King Day
Sunday, January 14

February

Washington’s Birthday**
Sunday, February 18

The Prophet’s Ascension Day*
Friday, April 13

May

Memorial Day
Sunday, May 27

Eid Al Fitr*
Thursday, June 14

Eid Al Fitr*
Friday, June 15

Eid Al Fitr*
Sunday, June 17

July

Independence Day
Wednesday, July 04

Arafat (Haj) Day*
Monday, August 20

Eid Al Adha*
Tuesday, August 21

Eid Al Adha*
Wednesday, August 22

Eid Al Adha*
Thursday, August 23

Labor Day
Sunday, September 02

September

Islamic New Year*
Tuesday, September 11

October

Columbus Day
Sunday, October 07

November

Veterans Day (observed)
Sunday, November 11

The Prophet’s Birthday*
Tuesday, November 20

Thanksgiving Day
Thursday, November 22

Martyr’s Day
Friday, November 30

December

National Day*
Sunday, December 02

Christmas Day
Tuesday, December 25

دریافت رایگان مشاوره تلفنی
برای ثبت نوبت مشاوره تلفنی رایگان لطفا روی دکمه زیر کلیک کنید.
مشاوره تلفنی